𝗖𝗶𝗻𝗲𝗺𝗮 𝗧𝗮𝗹𝗸𝗶𝗲𝘀 | സിനിമ ടാക്കീസ്


Groups's geo and language: India, Malayalam


ഏത് അർധരാത്രി ചോദിച്ചാലും പടം കിട്ടും, ലോകത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഭാഷകളിലുമുള്ള സിനിമകളുടെ കളക്ഷൻ.. ❤‍🔥
No matter what midnight you ask, you will get that movie, a collection of movies in most languages ​​of the world.. ❤‍🔥


Groups's geo and language
India, Malayalam
Statistics