GAGGEESSUMMAA


Гео и язык канала: Индия, Тамильский
Категория: Психология


👉 Jireenya milkaa'aa jiraachuuf kaka'uumsa YAADAA fi DANDEETTII dhokataa ofiitti fayyadamuuf qophii ta'uu barbaachisa!
https://m.facebook.com/Gaggeessummaa?refid=46&ref
✍️ @Gaggeessummaa_bot

Связанные каналы  |  Похожие каналы

Гео и язык канала
Индия, Тамильский
Категория
Психология
Статистика
Фильтр публикаций


Kombo har’aa miliyoona 5 ittiin argatan

Warri hin jalqabne eegala

https://t.me/hamster_koMbat_bot/start?startapp=kentId6422729645


Jarri kuni Cimoodha, #PRETON hanga dandeessan walitti waqabadhaa!

Preton yeroo sadaffaaf TONI 2000 dabalaniiru.

Kanneen hin eegalin eegalaa!
https://t.me/preton_drop_bot?start=de741d50-d09c-400d-9243-4e987a878f61


Preton yeroo sadaffaaf TONI 2000 dabalaniiru.

Preton hanga dandeessan walitti qabadhaa!

https://t.me/preton_drop_bot?start=de741d50-d09c-400d-9243-4e987a878f61


Hojii Hojjettuuf #Jaalala Addaa Qabaadhu! #Kabaji! #Ogummaa Keetiif Iddoo Guddaa Kenni!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
❍ Namoota 3tu turan isaanis shaklaa yookiin meeshaa suphee irraa hojjetaman qopheessanii gurguru turan. Namni tokko dhufeetu isa jalqabaa sanaan "Maal hojjettaa jirta?" jedhee gaafate, Innis "wanta ani hojjetaa jiru hin argituuree kunoo jireenya koo moo'achuufan suphee kana qabadhee dhaabadha" ittiin jedhe. Isa 2ffaa biras deemee gaafannaan akkas ittiin jedhe "Suphee kana gurguruufan as dhaabadhee jira" ittiin jedhee deebiseef, Isa 3ffaa Gaafannaan akkas ittiin jedhe " Ogummaa fi Dandeettii Koon Supheewwan Bifa Mimmiidhagoo akkasii kanneen Qopheessee maammiltoota koof Gabaa irra oolchaan jira"  Ittiin jedhe.

#Hubadhu ~
❍ Obboloota koo jarri 3'n kun ogummaan isaan qabatanii jiran meeshaa wal fakkaatadha. Garuu akkaatan hojii isaanii itti ibsatan garaagarummaa qaba. Kana irrattis ilaalchi isaan hojii isaaniif qaban hubachuun nama hin rakkisu. Isa 1ffaa irratti kan hubannu, jireenya koo moo'achuufan shaklaa kana qopheessaa jira gaafa jedhu, hojii isaa kana jireenyaan dirqamamee malee ogummaa isaa jaallatee hojjetaa akka hin jirre hubanna. Kana jechuun namni kun utuu maallaqa argatee hojicha kana akka hin hojjenne ibsa jechuudha. Isa 2ffaa irratti immoo "Shaklaa kana gurguruufan as dhaabadhee jira" gaafa jedhu miirri homaa kan itti hin dhaga'amne, yoon jedhu hojii isaa jaallatees jibbes sanuma itti hin qorrus ittis hin ho'u jechuudha. Inni 3ffaan garuu "Ogummaa fi dandeettii koon shaklaawwan mimmiidhagoo akkasii qopheesseen gabaaf dhiyeessa" inni kun hojii isaas, haala jaallatamaa fi filatamaa ta'een ibseetu jira. Ogummaan isaa kun hagam akka ta'ee fi eessan akka isa ga'uu danda'u xumuree beeka jechuudha. Obboloota koo har'a anii fi isin hojii keenyaf ilaalcha akkamii qabnaa? Jaallannee moo miira tuffiitin hojjetaa jirra? Kana ofii keessan gaafadhaa!

❍ Jireenya keenya keessatti wanta Hojjetaa jirru tokko irratti ilaalcha gaarii qabaachuun nu irra jiraata. Sababni isaayyuu sababa garaa garaa irraa kan ka'e harka namootaa fi karaa irratti kan kufan hedduutu jira.

❍ Kanaaf jireenya keenya keessatti iddoo jirruu fi Wanta of harkaa qabnutti akka waan guddaa of harkaa qabnuutti of ilaallee hojii keenyan boonutu nu irra jiraata.

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


"Never depend on anyone, work hard and be independent."

"Eenyurrattillee hin hirkatin, cimsii hojjedhu, ofdanda'i!"

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


DUBBIILEE BARSIISOO NAMOOTA BEEKAMOO
💊💊💊
▬▬▬▬▬▬▬▬▬
➊. 𝗜𝗱𝗱𝗼𝗼 𝗗𝗮𝗱𝗵𝗮𝗯𝗯𝗶𝗶𝗻 𝗛𝗶𝗻 𝗝𝗶𝗿𝗿𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗝𝗶𝗷𝗷𝗶𝗶𝗿𝗮𝗺𝗻𝗶 𝗛𝗶𝗻 𝗝𝗶𝗿𝘂. (𝗙𝗿𝗲𝗱𝗿𝗶𝗸 𝗗𝗮𝗴𝗹𝗮𝘀)

➋. 𝗔𝗱𝗱𝘂𝗻𝘆𝗮𝗮 𝗞𝗮𝗻𝗮 𝗜𝗿𝗿𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗢𝗳𝗶𝗶 𝗞𝗲𝗲 𝗡𝗮𝗺𝗮  𝗞𝗮𝗺𝗶𝗶𝗻𝘂𝘂 𝗢𝗳 𝗛𝗶𝗻 𝗗𝗼𝗿𝗴𝗼𝗺𝘀𝗶𝗶𝘀𝗶𝗻 ...𝗬𝗼𝗼 𝗔𝗸𝗸𝗮𝘀 𝗡𝗶 𝗚𝗼𝗼𝘁𝗮 𝗧𝗮'𝗲 𝗢𝗳𝗶𝗶 𝗞𝗲𝗲 𝗔𝗿𝗿𝗮𝗯𝘀𝗮𝗮𝘁𝗶 𝗝𝗶𝗿𝘁𝗮. (𝗕𝗶𝗹𝗹 𝗚𝗮𝘁𝗲𝘀)

➌. 𝗘𝗿𝗴𝗮𝗺𝗮 𝗞𝗲𝗲𝘁𝗶𝗶𝗻 𝗠𝗶𝗹𝗸𝗮𝗮'𝘂𝘂𝗱𝗵𝗮𝗮𝗳, 𝗦𝗮𝗺𝗺𝘂𝘂 𝗧𝗼𝗸𝗸𝗼𝗼𝗻 𝗗𝗶𝗿𝗾𝗮𝗺𝗮 𝗞𝗮𝗮𝘆𝘆𝗼𝗼 𝗞𝗲𝗲𝘁𝗶𝗶𝗳 𝗢𝗳 𝗞𝗲𝗻𝗻𝘂𝘂 𝗤𝗮𝗯𝗱𝗮. (𝗔𝗯𝗱𝘂𝗹 𝗞𝗮𝗹𝗮𝗺)

➍. 𝗔𝗱𝗱𝘂𝗻𝘆𝗮𝗮 𝗜𝗿𝗿𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗝𝗶𝗷𝗷𝗶𝗶𝗿𝗮𝗺𝗮 𝗔𝗴𝗮𝗿𝘂𝘂 𝗕𝗮𝗿𝗯𝗮𝗮𝗱𝗱𝘂 𝗝𝗮𝗹𝗾𝗮𝗯𝗮 𝗢𝗳𝗶𝗶 𝗧𝗮'𝗶𝗶 𝗔𝗿𝗴𝗮𝗺𝗶.(𝗠𝗮𝗵𝗮𝘁𝗺𝗮 𝗚𝗮𝗻𝗱𝗵𝗶)

➎. 𝗔𝗸𝗸𝘂𝗺𝗮 𝗔𝗻𝗶 𝗡𝗮𝗺𝗮𝗮𝗳 𝗚𝗮𝗯𝗿𝗼𝗼𝗺𝗲𝗲 𝗝𝗶𝗿𝗮𝗮𝗰𝗵𝘂𝘂 𝗛𝗶𝗻 𝗕𝗮𝗿𝗯𝗮𝗮𝗻𝗻𝗲, 𝗚𝗶𝘁𝗮 𝗕𝗶𝘁𝘁𝗮𝗮 𝗚𝗮𝗯𝗿𝗼𝗼𝗺𝗳𝗮𝘁𝗮𝗮𝘀 𝗧𝗮'𝘂𝘂 𝗛𝗶𝗻 𝗕𝗮𝗿𝗯𝗮𝗮𝗱𝘂.(𝗔𝗯𝗿𝗮𝗵𝗮𝗺 𝗟𝗶𝗻𝗰𝗼𝗹𝗻)

➏. 𝗔𝗻𝗶 𝗕𝘂'𝗮𝗮 𝗕𝘂'𝗮𝗮 𝗕𝗮𝗵𝗶𝗶 𝗝𝗶𝗿𝗲𝗲𝗻𝘆𝗮 𝗞𝗼𝗼𝘁𝗶𝗶 𝗢𝘀𝗼𝗼 𝗛𝗶𝗻 𝗧𝗮'𝗶𝗻 𝗕𝘂'𝗮𝗮 𝗘𝗷𝗷𝗮𝗻𝗻𝗼𝗼𝘄𝘄𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗼𝘁𝗶𝗶. (𝗦𝘁𝗲𝗽𝗵𝗲𝗻 𝗖𝗼𝘃𝗲𝘆)

➐. 𝗬𝗲𝗿𝗼𝗼 𝗧𝗼𝗸𝗸𝗼 𝗟𝗮𝗺𝗺𝗮𝗳𝗳𝗮𝗮 𝗧𝗮'𝘂𝘂 𝗞𝗲𝗲 𝗚𝗮𝗺𝗺𝗮𝗰𝗵𝘂𝘂𝗻 𝗬𝗼𝗼 𝗙𝘂𝗱𝗵𝗮𝘁𝘁𝗲, 𝗟𝗮𝗺𝗺𝗮𝗳𝗳𝗮𝗮 𝗧𝗮'𝘂𝘂𝗻 𝗨𝗺𝗿𝗶𝗶 𝗞𝗲𝗲 𝗚𝘂𝘂𝘁𝘂𝘂 𝗜𝗿𝗿𝗮 𝗗𝗲𝗱𝗱𝗲𝗲𝗯𝗶'𝗲𝗲 𝗦𝗶 𝗠𝘂𝘂𝗱𝗮𝘁𝗮. (𝗝𝗼𝗵𝗻 𝗙. 𝗞𝗲𝗻𝗻𝗲𝗱𝘆)

➑. 𝗪𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗛𝗶𝗻 𝗝𝗮𝗮𝗹𝗮𝗻𝗻𝗲 𝗬𝗸𝗻 𝗪𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗦𝗶𝘁𝘁𝗶 𝗛𝗶𝗻 𝗧𝗼𝗹𝗹𝗲 𝗬𝗼𝗼 𝗝𝗶𝗿𝗮𝗮𝘁𝗲 𝗝𝗶𝗷𝗷𝗶𝗶𝗿𝗶 𝗬𝗼𝗼 𝗛𝗶𝗻 𝗗𝗮𝗻𝗱𝗲𝗲𝘀𝘀𝘂 𝗧𝗮'𝗲 𝗚𝗮𝗿𝘂𝘂 𝗜𝗹𝗮𝗮𝗹𝗰𝗵𝗮 𝗞𝗲𝗲 𝗝𝗶𝗷𝗷𝗶𝗶𝗿𝗶. (𝗠𝗮𝘆𝗮 𝗔𝗻𝗴𝗲𝗹𝗼𝘂)

➒. 𝗞𝗮𝗻 𝗦𝗶 𝗖𝗮𝗯𝘀𝘂 𝗕𝗮'𝗮𝗮 𝗠𝗶𝘁𝗶. 𝗔𝗸𝗸𝗮𝘁𝗮𝗮 𝗜𝘁𝘁𝗶 𝗕𝗮𝗮𝘁𝘁𝗲𝗲 𝗗𝗵𝗮. (𝗟𝗼𝘂 𝗛𝗼𝗹𝘁𝘇)

➓. 𝗢𝗼𝗺𝗶𝘀𝗵𝗮 𝗚𝘂𝘆𝘆𝗮𝗮 𝗚𝘂𝘆𝘆𝗮𝗮𝗻 𝗛𝗮𝗮𝗺𝘁𝘂𝘂𝗻 𝗢𝘀𝗼𝗼 𝗛𝗶𝗻 𝗧𝗮'𝗶𝗻 𝗦𝗮𝗻𝘆𝗶𝗶 𝗙𝗮𝗰𝗮𝗮𝗳𝗮𝘁𝘁𝗲𝗲𝗻 𝗢𝗳 𝗧𝗶𝗹𝗺𝗮𝗮𝗺𝗶. (𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗟𝗲𝘄𝗶𝘀 𝗦𝘁𝗲𝘃𝗲𝗻𝘀𝗼𝗻)

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


❏ Ati nama guddachuuf of qopheessuu jaalatuu dhaa? Karaa kamiiniyyuu of jijjiiruuf kallattii barbaadaa jirtaa?

➛ Yeroo kamiyyuu kallattiin ittiin jireenya keenya jijjiiruu dandeenyu malli ni jira.

Of Jijjiiruuf Kallattiilee Bu’uuraa ➓:

➛ Dandeettiin nama keessa jiru daangeffamaa miti. Kanaafuu dhuma milkaa’insaa irra gaheera kan jedhu hin jiru. Tuqaan milkaa’insa isa dhumaas hin jiru. Yommuu of xinxallu nuti nama gaariidha, gahoodhas.

➛ Kallattiin milkaa’inaa kennamu itti fufiinsaan of jijjiiruuf akka ta’uu fi yeroo hundumaa tarkaanfiin guddaan irratti dammaquu qabnu akka jirudha. Tarkaanfileen milkaa’insaa tokko tokko karaa salphaadhaan kan adeemsisu yoo ta’u, kan deeggarsa barbaachisus jiru.

➊. Yeroo Hundumaa Dubbisi! (Read Every Day):
⁃ Maddi ogummaa jireenyaa kitaaba dubbisuun ni argama. Hanguma baay’ina kitaaba dubbistu ogummaan horattus caalmaatti dabalamaa adeema. Guyyaa hundumaa kitaaba yommuu dubbistu sammuun kee beekumsa soorata.

➋. Afaan Haaraa Baradhu! (Learn New Language):
⁃ Afaan dabalataa baruun dandeettii fi beekumsa dabalataa akka argattu si gargaara. Sammuu banamaan afaanii fi aadaa kanneen biroo barachuun muuxannoo jireenyaa gabbisa.

➌. Fedha Haaraa of Keessatti Uumi! (Pick up a New Hobby):
⁃ Fedha kee cinaatti fedha kanneen biroo fakkeenyaaf jabeenya qaamaa, walaloo barreessuu, horachuun yommuu hojii xumurtu shaakaluun dandeettii kee alaan, keessaan, yaadaadhaan ni guddifatta.

➍. Barnoota Haaraa Fudhadhu! (Pick up a New Course):
⁃ Barnoonni karaa ittiin beekumsa haaraa argatanii fi dandeettii ittiin of jijjiiranii dha.

➎. Kutaa Dadammaqiinsaa Uumi! (Create an Ispirational Room):
⁃ Naannoon ati jirtu kaka’uumsa waan haaraa uumuf ati qabdu cimsuuf gahee qaba. Kan jirtu naannoo dadammaqiinsaaf si gargaaru yoo ta’e, yeroo hundumaa keessa kee haaressita. Kutaan mana kee keessa jiru duwwaa akkasumas toora kan hin qabne yoo ta’e, kutaa dadammaqiinsaa gochuuf wantoota dammaqiinsaf si gargaaran, jechoota barreessuun yookin fakkii kaasuun itti maxxansi!

➏. Sodaa Kee Moo’adhu! (Overcome Your Fears):
⁃ Dandeettii dubbii irratti, sagalee dhageessifachuu irratti sodaa qabda taanan, sodaan kee sadarkaa jijjiiramaa tokko irra akka turtuu fi of jijjiiruu irraa si dhoorka. Naannoo itti sodaa kee moo’achuu dandeessu uumuun irratti hojjedhu!

➐. Sadarkaa Kee Ol Guddisi! (Level up Your Skills):
⁃ Hojii kee irratti muuxannoo fudhachuun isa caalutti ol guddifachuu dha.

➑. Ganamaan Ka’i! (Wake up Early!):
⁃ Obboroon ka’uun bu’aa hojii fi of jijjiiruu irratti gahee olaanaa qaba. Ganamaan yoo kaatu yeroo gahaa itti of qopheessitu namoota kan biroo caalaa qabaatta.

➒. Sochii Qaamaa fi jabeenyaa Torbanii (Weekly Exercise):
⁃ Qindaa’insaa fi bareedina akkasumas fayyina qaamaaf sosochiin qaamaa murteessaa dha.

➓. Kitaaba Jireenya Kee Eegali! (Start Your Life Handbook):
⁃ Kitaabni jireenyaa of keessaa akkaataa jiruu fi jireenya kee itti jiraattu qaba. Fuula tokkoon tokkoon isaa irratti of qopheessuun, kaayyoo kee, bu’aa argattuu fi galma geessu madaalaa adeemta.

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


NAMA OGEESSA
▬▬▬▬▬▬▬▬
❍ Ogummaan bakka hundatti gaggeessituu daandii milkaa'inaati. Namni ogeessi hin kufu. Inni ogummaa harkaa qabu bakka deeme hundatti jireenyi isaaf mijataadha. Ogummaa qabuun simatamee hojjetee of jiraachisa.

» Inni ogummaa sammuu, yaadaa fi hubannaa qabu, bakka hundatti dawaa dha. Ogummaan yaada isaa furtuudha, gaggeessituudha, qajeelchituudha, hoggantuudha, Ogummaan Yaada keetii boqonnaa siif kenniti, gammachuu, ofitti amanamummaa siif laatti.

» Carraa hundaan walii galuu, osoo hin sodaatin, osoo ceephoon isa hin mudatin, haala salphaatiin eenyu waliin jiraachuuf ogummaan kee si gargaarti.

NAMA OGEESSA

✧ Ogeessi yaadaa waan hunda hubata. Osoo ati hin dubbatin adeemsaaf ilaalcha kee ilaalee si madaala, si beeka. Ogeessi hubatee raawwachuuf malee ilaalee dubbachuuf hin ariifatu.

✧ Kennaan nama hundaa adduma addaan uumamaan waan nuuf laatametu nu waliin guddatee hojiidhaan mul'ata. Hundi immoo kennaa isaa kana itti hin fayyadamu. Inni biraan immoo kennaa isaa kana daran bilcheessuf iyyuu hedduu tattaafata.

✧ Namni kamuu waan uumamaan kennameef ni qaba. Addunyaa jijjiiramaa keessa waan jirruuf waan dabalataan argannuu fi kan dhabnuuf kan dagannus jiraachuu mala.

✧ Ogeessi namaa isa uumamaan qabu irrattis dabalatee isa of dagate of yaadachiisa. Ogummaa dhaalchisa. Ogeessi arraba tola fuula ifa, hundaan walii gala. Garuu, yaada guduunfata. Of hooggana. Ofiifis isa cinaa jiruufis of eeggata.

✧ Ogeessi amala tola. Tooftaa ittiin injifatu, tooftaa ittiin waan yaadeef fedhe harkaan ga'atu, tooftaa ittiin galmas gahu cimsee beeka.

✧ Ogeessi namaa hin kufu. Karaattis hin hafu. Wacnii fi ilaalchi namaa isa hin hoogganu. Ogummaa sammuu isaatu isa hooggana.

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


Boqonnaa Sammuu Keetiif Dursa Kenni:

⓵. Sammuun boqonnaa qabu hojii gurguddaa hojjeta.
⓶. Kalaqa gurguddaa dhaloonni bara baraan itti fayyadamee jiraatu kan uumu sammuu boqonnaa qabuu dha.
⓷. Yaada gaarii addunyaa borcamaa jirtu kanaaf furmaata hunda biratti fudhatamu kan oomishu, nama xiin-sammuu isaaf iddoo kenne dha.
⓸. Iddoo guddaa sammuu keetiif kenni!
⓹. Yaada xinnoo ofii keetiif gonkumaa hin qabaatin! Waan xiqqoodhaanis of hin madaalin!
⓺. Yaada namoota hundaa hin deeggarin! Yaada sammuu keetii addatti dhaggeeffadhu!
⓻. Namni dhugaa dhaga'u, dhugaa dubbachuudhaan addatti hin ilaalamu.

⓼. Guyyaatti yoo xiqqaate daqiiqaa 15f iddoo tasgabbaa'aa turuun yaada sammuu keetii dhaggeeffadhu!

⓽. Wanti hundumtuu harka kee keessa jira. Jireenya sitti kenname itti fayyadami! Hundumtuu bakka jirutti gammadee jiraata.

⓾. Sammuu kee irratti dhiibbaa uumuu dhaan haala kamiyyuu moo'attee jiraachuu akka dandeessu siif mirkaneessa.

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


Waa'ee Ofitti Amanamummaa Qabxiilee Ijoo
▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Ofitti amanamummaa dhabuun waan qabatanii jiran nama harkatti fokkisiisuu irra darbee gatii hin malleen of nama sharafsiisa. Isa kan keetti dugda si gachisiisee kan ormaaf harka si kennisiisa. Harka hin kenniin! Kana yaadatti qabachaama, fakkeenya tokko waliin haa ilaallu.

❍ Bara durii namoota sadiitu adamoof manaa bahan. Guyyaa guutuu olii gadi fiigaa turanii homaa tokkoyyuu hin arganne. Dadhabbii fi beela hammana hin jedhamneen waan hubamaniif fala osoma dhahaa jiranii, namicha gosaan warra guddaa kan hoolaa salgii isaatti baatee deemu tokko halaalatti argani. Isaan sadan keessaa tokko, "Namicha kana irraa humnaan hoolaa fudhannee qalannee nyaachuu qabna malee hin duunaa?" ittiin jechuun yaada dhiyeesseef. Yaada kanatti mataa isaa olii fi gadi sochoosuun gammachuun walii galuu isaa ibse inni tokko. Inni hafe immoo, "Hoolaa kana fudhannee akka nyaannu fedha nan qaba, garuu akkamittiin akka irraa fudhannuuf falli jira" jechaa fala sana isaaniif dhiyeesse.

❍ Akkuma walii galtee isaanii gochuuf ka'ani. Karaa namichi irra darbu irra, fageenya murtaa'aan walirraa fagaatanii dhaabbatani. Inni jalqaba irra dhaabbatu namicha hoolaa baatee deemu sanaan, "Maali namichoo! Ati gosa warra guddaa taatee saree salgiitti baattee deemtaa? Namni biraan si argee osoo nama kolfaa si hin godhiin ofirraa darbi saree kana!" ittiin jedhe. Namichi inni hoolaa baatee deemu sunis, "Namichoo! Hoolaa fi saree adda baafatteeyyuu hin beektuu? Maraataa! Kan ani baadhee jiru hoolaa malee saree miti. Ana osoo hin taane situ saree baatee jira" jechuun bira darbee deeme.

❍ Hoolaa isaa baatee osooma deemaa jiruu, bakka namicha lammataa gahe. Namichi karaarra dhaabbatee jirus hin callisne. Dabaree isaa, "Har'ammoo saree salgiitti baachuutu eegalamee,...safuu! Oollee bullee, waan hedduu arginee dhageenya. Maal taatee jirta namana?" yeroo jedhuunii, kan hoolaa baatee jiru sun akka duraa ija jabaatee ifachuu hin dandeenye. Ifachuu dhiisuurra darbee iyyuu nahee jira. Miira sodaa makateen, harka isaan qaqqabachaa hoolaa ofirratti ilaalaa, "Hoolaa mitimoo kanan baachaa jiru? Hoolaa! Sareen kana hin fakkaattu" jedhee bira darbee deeme.

❍ Shakkiin baay'ee humna isaa irratti godhatee jira. Hoolaa fi saree ta'uu adda baafachuuf ofitti odeessaa deema. Isaa akkanaan jirutu nama sadaffaa bira gahe. Kan sadaffaan sunis, "Maaliif maqaa warra kee warra guddaa nyaatta? Saree baattaa? Isayyuu salgiitti! Osoo namni biraan sin argin lafa buusii badi!" jedheen. Kana dhaga'ee qilleensa jidduu hin galchine kan inni hoolaa lafa buusee fiigichaan qajeele. Akkanaan hoolaa isaanii fudhatanii galani.

▷ Barbaachisummaa waan baatee jiruu dhabuun isaa hoolaa isa dhabsiise. Hoolaa ta'uu isa wallaalchisee salphina sareen saalfachiise. Kun miindaa waan qabatee jiru wallaaluu, miindaa ofitti amanamummaa dhabuu isaati.

▷ Akka hin daganne! Hiree kee sumatu ofiif murteeffata. Eeyyeen sumatu! Gatiin kees madaala keen murtaa'a. Ofitti amanamummaa hir'attee caarataa ofirratti hin baasiin. Gatii salphaan kan si sharafuuf qophaa'ee jiru hedduu ta'uu mala. Isa manaa baateef duubatti hin deebi'in! Isa harkatti qabattee jirtus sirriitti beeki! Ofitti amanamummaa dhabdee warqee harka keerra jiru hin darbatiin! Ofitti amanamummaa kee cimsadhu!

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


Yeroon qabeenya qabeenyaan oliiti! Namni yeroo isaaf kennametti fayyadamu nama hubataadha.
❍ Yerootti fayyadamuun dandeettii xiyyeeffannoo namaa guddisa.
❍ Xiyyeeffannoon fiixaan bahuumsa karoora keenyaaf humna jalqabaati.

Namoonni GATII YEROO (times value) beekan yommuu dubbatan:

❍ "Yakki guddaan akka yeroo balleessuu, addunyaa kana irra hin jiru." jedhu. "Yeroon kan akeekaati, akeeknis kan yerooti."
❍ Ogeeyyiin fayyaa maaliif "time is life" yookiin yeroon jireenya jedhu beektaa?? Sababni isaa lubbuu namaa darbuuf daqiiqaa muraasni hafe du’a oolchu waan ta’eef.
❍ Atileetiin yookiin warri fiigan "Time is gold" yookiin yeroon warqiidha maaliif jedhu itti yaaddee jirtaa? Sababni isaa yeroo isaaniif kenname sana keessatti fiiganii maayikiroo sekondiidhaan dursanii mo'achuun warqii argatu waan ta’eef.

QAJEELFAMOOTA YEROO (PRINCIPLE OF TIME)

➊. Yeroon ni darba:
❍ Yeroo har’aaf siif kenname deebitee boru argachuu hin dandeessu. Boru waan haaraa baatee dhufa.

➋. Yeroon akeekaaf namaaf kennama:
❍ Karooraan yoo itti fayyadamne waan haaraa hojjachuu dandeessisa.

➌. Yeroon siif gaddee dhaabatee si hin eegu:
❍ Wanti har’a utuu hin xumuramin hafe, yeroo itti aanutti darba. Wanta har’a hojjachuu dandeessu har’uma xumuri malee boriif hin olkaa’in!

❏ Moo'attoonni hojii boru hojjetan har'a hojjetu!
❏ Giddu-galeessonni hojii har'a hojjetan har'uma hojjetu!
❏ Namoonni kufan hojii kaleessaa har'a hojjetu!
➲ Kanaafuu, yeroo hundumaa MOO'ATAA ta'i!

➍. Yerootti fayyadamuuf ogummaa cimaa gaafata.
❍ Uumamni xixiqqoon kan akka mixii yoo ilaalle halkanii fi guyyaa; wanta guddaa hojjatu.

"Until you value yourself, you won't value your time! Until you value your time, you will not fit anything with it"
(M. Scott Pek)

⁃ "Hanga bu'aa jireenyaa kee hubattutti bu'aa yeroo hin hubattu, hanga bu'aa yeroo hubattutti waan tokkollee hojjechuu hin dandeessu" jedha.

❍ Yeroon jireenya, jireenyi yeroo dhaan murtaa'a. Yeroon akkaataa jireenyi keenya bu'a qabeessa ta'u murteessa. Yeroo qusachuun nama hundatti ulfaachuu ni danda'a. Garuu ammoo hamma danda'ameen yeroo qusachuun gaariidha. Yeroon qabeenya qabeenya caaluudha. Yeroo qusachuu jechuun ofiif yaaduu jechuudha. Ammas yeroo qusachuun jireenya keenya gaggeessuuf murtoo jalqabaati.

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


❍ Hiyyeessi tokko waggaa digdamaaf saantima argate hunda qusatee maallaqa sana hunda maatii isaaf mana ijaaruuf itti fayyadame. Dhuma irratti manni isaa ijaaramee qophaa’e. Sana booda guyyaan gaariin maatii isaa waliin mana haaraa isaa keessatti akka jijjiiramuuf filatame. Garuu guyyaa sana dura guyyaa lama hafeerun kirkirri lafaa uumamee manni isaa guutummaatti barbadaa'e. Hiyyeessi oduu kana yommuu dhaga'u, bakka manni isaa itti ijaarame osoo hin deemin dura gabaa dhaqee mi'aawaa garaa garaa bite. Bakka namoonni baay'een itti walitti qabaman ga'ee yaaddoo isaaf qaban ibse, sababiin isaas osoo achi jiraachuu illee hin danda'in mana isaa dhabe. Namoonni tokko tokko isa jajjabeessuuf yaalan. Garuu inni mi'aawaa kana baasee nama hundaaf raabsuu eegale. Namoonni achitti argaman hundi, kana arguun ajaa'ibsiifatan. Kana argee hiriyaan isaa tokko, "hin maraattee? Manni kee haaraan ijaarame jigee, galii umurii kee qisaasamee jiruun kunoo ati gammachuudhaan mi'eessituu raabsaa jirta!!" Jedhe. Namichi hiyyeessi kolfee "Ati gama hamaa/ Negetive side qofa argita waan taateef kana, kanaaf, gama gaarii arguu hin dandeessu. Har'a qofa manni jige sun gaariidha" jedheen. Maal osoo guyyaa lama booda jigeera ta'ee, yeroon ani duraanuu maatii koo waliin mana kana keessa jiraachaa jiru osoo yeroo sanatti kufee, ani, haati warraa koo fi ijoolleen koo hundi ajjeefamuu danda'u turan! Silaa yeroo sanatti kasaaraan guddaan hammam taʼa ture? #Kanaafuu_wanti_ta'e, gaarummaa qofaaf ta'e." Jedhe.

#Hubadhu: Yeroon akka waan hunda dhabneetti nutti dhaga'amu baay'eedha, garuu yeroo sanatti, yoo ilaalcha gaarii gara haala rakkootti qabaanne sana booda haala sana tasgabbii fi haala fooyya'aadhaan deal gochuu dandeenya. YEROO HUNDA HAALA KAMIYYUUF WAAQAYYO GALATOOMAA DHA.

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


"The more you inspire, the more people will inspire you'' (Simon Sinek)
━━━━━━━━━━━━
❍ Hanguma namoota keessatti kaka'umsa uumte, namoonnis deebisanii si keessatti kaka'uumsa uumu.
❍ Fudhachuu hin dursin. Kennuu dursi malee. Kennuun fudhachuu dursuu qaba.
❍ Gaggeessaa ta'uu dura gaggeeffamaa sirrii ta'uu qabda.

Mee Gaaffilee Armaan Gadii Sirriitti
Hubadhu:


⓵. Osoo namaaf yaaduu hin beekin, akkamitti namni siif akka yaadu baruu dandeessaa?
⓶. Osoo nama kabajuu hin barin, akkamitti kabajamuu barbaaddaa?
⓷. Osoo namatti gaarummaa agarsiisuu hin barin, akkamitti gaarummaa nama irraa eegdaa?
⓸. Wanta ofii kee ta'uu hin dandeenye, namni biroon akka siif ta'u maaliif ajaja gabaabduu dabarsita?
⓹. Osoo ofii kee hin jijjiiramin paarlaamaa jijjiirama gabaasu maaliif hundeessita?
⓺. Teessoon kee dandeettii ati qabdu wajjin akka wal hin gitne osoo beektuu, maaliif namoota gaggeessitu irratti gooftaa ta'uu barbaadda?
⓻. Uffata jijjiirachuu fi sammuu ofii jijjiirachuun maaliif wal sitti fakkaate?
⓼. Banuu osoo qabduu maaliif cufta? Cufuu osoo qabduu maaliif banta? Maalif, daqiiqaa muraasa fudhattee akka gaggeessummaan kee dhaloota hadoochaa jiru hin hubattuu? Gaaffilee kanneenii fi kan kana fakkaatan deebisuuf nama qophaa'aa ta'uu qabda.

⩩ Of hin tuuliin akkasumas of hin kuuliin!
⩩ Gaggeessummaan of ta'uu fi nama of ta'e horachuudha.
⩩ Ka'uumsa qabaachuun ga'uumsa qabaachuu fida.

⁃ Ka'uumsi jalqaba kee yoo ta'e ga'umsi immoo galma (hiree) kee siif ta'a.
⁃ Ka'uun ga'uu miti.
⁃ Ga'uuf ka'uun dirqama.
⁃ Osoo hin ka'in ga'uun hin jiru.
⁃ Ka'uun ga'uu dursa.
⁃ Ka'uuf akka ga'amu beekuun ni dursa.

❍ Gaggeessaan osoo ka'uumsa isaa hin hubatin ga'uumsa isaa yaadu, gaggeessaan akkasii hantuuta boolla ishee hin beekne wajjin tokko. Boolluma banaa ta'e seenti. Gaggeessaan akkasiis iddoon inni ga'e hundumtuu galma isaa itti fakkaata.

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


Gorsa Gaarii !!!
▬▬▬▬▬▬▬▬
➲ Yeroo hojjechuu qabdutti yoo hin hojjenne, yeroo kolfuu qabdutti boossa jechuudha. Kanaaf tattaaffadhu! Yeroo qabdutti ciminaan fayyadami!

➲ Har'a humna qabda, dandeettii guutuu qabda, yeroo qabda... qabeenya guddaa har'a qabdu kana sirnaan yoo itti hin fayyadamne milkaa'ina siif ta'uu malu hanqatta!

➲ Wantoota gaarii ta'e hojjechuu fi mul'ata kee boriitiif si qopheessan barbaaduu qofa irratti xiyyeeffadhu! Gaarummaan ati har'a hojjettu galaa kee borii siif ta'a. Kanaaf jal'ina lafa kaa'ii waan gaggaarii qofa facaafadhu!

➲ Nama gaarii yaaduuf gaarii hojjetu yoo taate namni ati dhabdu hin jiru. Garuu namni si dhabu immoo jira.

➲ Jireenya mataa kee oofuu yoo hin dandeenye jireenya namaa irratti imalaa taata. kanaaf kan ormaa dhiisi kan kee gaggeeffadhu!

➲ Maaliif sitti fakkaata ofilaalleen (Daaw'itiin) konkolaataa inni duuba agarsiisu xiqqaatee inni fuuldura agarsiisu kan guddaa ta'eef... Isa dudduubaa irra inni fuulduraa waan caalufi dha. Atis boriin kee har'aaf kaleessa kee caala waan ta'eef kaleessa kee xiqqoo xiqqoo yaadachaa borii kee fageessii ilaali!

➲ Kufuu kee caalaa shakkuu keetu abjuu kee borii dukkaneessa. Kanaaf abdii horadhuu tiradhuu ka'i! Karaa kee itti fufi!

➲ Amma hin dhaabbannetti tirachaa deemaa jirta taanan iddoo yaadde inuma geessa. Kanaaf dhaabbachuu irra tirachuun ni caala.

➲ Xiyya gaafa darbatan akka inni fagoo deemuf sirriitti duubatti harkisaniitu gadi dhiisu. Atis akkuma kana haalli keessa jirtu gaafa duubatti si harkisu fageessee fuulduratti si darbachuufi waan ta'eef jabaadhu kaayyoo kee irratti xiyyeeffadhu!

➲ Obboleessa koo, jireenyi Guyyaa 3 dha. Isaanis: Kaleessa, har'aa fi bori jedhamu. Kanaaf:
➛ Kaleessa kee irraa baradhu!
➛ Har'a kee jiraadhu!
➛ Borii kee karoorsi!

Abrahaam Liinken Maal Jedhe:
⁃ Kaayyoo keetti cichi!
⁃ Har'a hin milkoofne jechuun bor hin milkooftu jechuu miti!
⁃ Har'a yoo hin taane bor ni ta'a!
⁃ Har'a yoo hin mijanne bor ni mijata!
⁃ Har'a yoo kufte bor ni mo'atta!
⁃ Har'a waan barbaaddu argachuu yoo baatte bor ni argatta.
⁃ Bor guyyaa birooti.
⁃ Waan inni qabatee siif dhufu hin beektu.

Eeyyee eeyyee dhugaadha hin beektu bor guyyaa birooti.

➲ Waanuma tokkottillee lubbuu kee hin dhiphisin! Sababni isaas akka si darbuuf kan siif barreeffame sin argatu. Akka si argatuuf immoo kan siif barreeffame si hin dhabuutii.

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


Of Gaggeessuu (Self leadership)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Jireenya keessatti gaggeessuummaan gosa hedduu jira. Kanneen keessaa tokkoo fi isa jalqabaa kan tahe of gaggeessuu dha. Kun immoo gosoota gaggeessummaa keessaa ulfaataa kan ta'edha. Ogeeyyiin gaggeessummaa hedduun of gaggeessuun gaggeessummaa isa jalqabaa akka ta'ee fi salphaatti kan hin ilaalamne akka ta'e ibsu.
Of gaggeessuun imaammata mataa ofii danda'e qaba. Isaan kana gabbifachuun immoo dandeetti of gaggeessuu ni dabalu. Isaanis:
1. Of beekuu/ self awareness/ Inni kun akka nama dhunfaatti sonawwan jireenya ofi beekuu, ciiminaa fi dadhabina ofii beekuu, of madaalaa deemuu fi namoota irraa dubdeebbii fudhachaa deemuu of keessatti qabate.
2. Of hoggannuu/ self management/ inni kun ammoo dandeetti yeroo ofii bulchuu fi miira ofi bulchuu of keessatti qabata. Kana guddisuuf ammoo akka toftaatti kan nu fayyadan: waan gaarii ofitti himu/positive self talk/, hiriyaa irraa dubdeebbii fudhachuu, waan tahu barbaadnu fakkiin kaa'uu/ visual board/ qabaachuu fa'adha.
3. Of sissi'eessuu/ self motivation/
Si'aa'iinaaf wanti barbaachisaan tokko fi guddaan galma ofii beekuudha.
Si'aa'iinni= Galma + Humna(energy)+ Xiqqaa irraa eegalani hojjachuu dha.
4. Of guddisuu ykn of barsisuu / self development/: akka nama of gaggeessuu tokkotti guyyuu dubbisuu, leenjii adda addaa fudhachuu fi namoota nu gorsan yookiin mentor godhachu barbaachisa.
5. Of gamaagamuu/ self reflection/: guyyuu waan keessa ole of gaafachuu fi ciiminaa fi laafina keenya adda baasaa deemuu fi jireenyi keenya haala kamiin akka deemaa jiru beekuu barbaachisa.

Akka walii galaatti dandeetti #of_gaggeessuu kana guddisuuf #tooftaaleen fayyadan
1. Mul'ataa fi galma ofii haala SMART ta'een kaa'achuu
2. Yeroo keenya #matrix_of urgent and important fayyadamuun sirnaan hogganuu
3. Bilchina miiraa ofii guddisuu
4. Nama har'aa irra dhaabbatanii boritti eessa gahuuf akka deemnuu fi addunyaan garam deemaa jirti beekuu/proactive/ fa'adha.

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


Gufuu Daandii Kee Irraa Kaasi!
Bara durii ture! Mootii tokkotu dhagaa guddaa tokko daandii namoonni irra deeman irra keessise. Akkuma kun ta'eenis, bakka ta'e dhokatee namni dhagaa kana karaa irraa kaasu yoo jiraateef daawwachuu eegale. Namoonni baay'een arganiima irraa goranii darbuu turani. Gariin immoo, maaliif akka mootichi karaa qulqullinatti eegsisuu dhiise wal harkaa fuudhanii ceepha'u. Garuu, isaan keessaa yaada dhagaa kana karaarraa kaasuu kan qabu tokkoyyuu hin turre. Mootichi hamma kana ilaaleema ajaa'ibsiifata. Ajaa'ibas!

Dhumarratti, qonnaan bulaan tokko ba'aa baatee itti dhufe. Akkuma itti dhiyaateenis, ba'aa isaa lafa godhee dhagaa guddaa kana karaarraa kaasuuf dhiibuu eegale. Inuma dhiiba; dhiibee dhiibees, dadhabbii guddaan booda ni milkaa'e. Akkuma dhagaa kana kaasee daandii cina godheen, baattuu xinnoo bifa reektaangilii qabdu tokko, iddoo dhagaan sun ture jalaa arge. Yeroo banee ilaalu, waan lama ofkeessa qaba. Kunneenis warqee  gatii jabeessaafi ergaa barreeffamee jiru tokkodha. Ergaan sinis akkana jedha; "Warqeen kun, kan nama dhagicha karaarraa kaaseeti!" Ergaa mootichaati!

Qonnaan bulaan kunis, waan namoonni kaan hin hubanne baratee darbe. Bu'aa dadhabbii isaas argatee deemsa isaa itti fufe. Akkas malee!

- Ba'aa keessa bu'aatu jira! Watonni gufuu nutti fakkaanii isaan dheessinu baay'een, anniisaa deemsa keenya fuulduraa nuuf ta'uu malu. Wanta anniisaa namaaf ta'ummoo, baqachuu osoo hintaane baachuutu nama baasa. Baachuu keessa dadhabuun ni jira; garuu dadhabbiin sun, gonfoo dadhabuun keenya nuuf qopheessuun yoo wal bira qabamu, ofumaati. Eeyyeen, baachuu keessa nyaachuutu jira; ba'aa keessaas bu'aa hedduutu argama. Waan kamuus badhaasa mataa isaa niqabaata. Gatii har'aa baafnu keessaan badhaasa keenya boruuf haalatu mijata. Ifaaja keenya ammaa keessaanis fuuldura keenya mil'anna. Dhugaadha! Biqiltuu har'a dhaabuuf dadhabnu bor gaaddisa yeroo dadhabbii nuuf ta'u. Yoo kun hinjirres sun hinjiru,....hindagatiin!

- Gufuun har'a irra darbamu borus achuma! Rakkoon har'a hinfuramne rakkooma ta'ee tura. Dhagaa sana karaa irraa kaasuu dhabuu isaaniif waan dhaban qabaachuu qofaa miti, kan jarri sun miidhaman. Dhagaan isaan irraa goranii darban yoomuu isaaniif gufuudha. Hamma isaan hinkaafnetti achuma jira; yeroo bahanis ta'e galan achuma taa'ee isaan eega. Deemsa isaan dhorka, karaa itti dhiphisa, rukutees isaan miidhuu danda'a, dhagichi. Rakkoon har'a hinfuramne borus rakkoodha, yookaan bifa jijjiirratee dhufa. Kanaafuu, furmaanni hundeen bakkaa kaasuudha. Yoos rakkootu bakkaa ka'a,...nirakkatas! Akkas kunoo!

-  Wanti nama hinmiine ittuu nama jabeessa! Nama dhagaa guddaa sana dhiibee kaasetti, ba'aan isaa duraa akka itti salphatu nama hinshakkisiisu. Gara fuulduraattis, leenjii jabaa ta'aafi. Hammam jabaa akka ta'es nihubachiisa. Meeshaalee suphee irraa hojjetaman yoo fudhanne, isaan osoo tajaajila hinkenniin dura ibiddaan siila'uu qabu. Yoo akkana hintaane, bishaan of keessatti qabachuu hindanda'ani. Kanaafuu, dursa ibiddaan siila'uu qabu.  Argitee? Hamma hinballeessinetti gubuunuu furmaata. Meeshaaleen kunis, osoo hingubatiinirra yoo gubatan irra jabaatu. Jabinni dhala namaas leenjii garagaraa keessaani. Yaaduu, yaaluu, kufuu, ka'uu, baachuu, dadhabuu,.....! Kanaafuu, jabina keenya waan nu jabeessuu danda'u qofaa keessatti haa eeggannu!

- Kaayyoof jecha gad jechuun ol jechuu fida! Namichi qofaa isaa dhagaa dhiibu sun, namoota biroo biratti akka maraatuutti ilaalamuu hinhafu. Baay'eenis dhaabatanii itti kolfu ta'a. Dhageettiin gurra isaafi agartuun ija isaa garuu, kaayyoo isaa qofaa irra ture. Gufuu of jalaa kaasuufi deemsa itti fufuudha, mul'anni isaa. Namootatti gowwaa fakkaatus inni kaayyoo isaaf gamna yeroo isaati. Nutis, kaayyoo keenyaaf gad jechuu haabarru. Kan kaayyoof gad-jedhetu, olkaafama!

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


Dafnee abdii kutachuu keenya irraa kan ka'e kaayyoo gurguddaa baay'ee karaatti ganne. Qofaa ta'uu malta. Namni si cina dhaabatee kallattii si argisiisu dhibuu danda'a. Deddeebitee mucucaachuun kufaatii sitti fakkaatee abdii kutatte ta'a. Yeroo dheeraa karaa ati irra turte si gaddisiisuu danda'a. Waan hin dabarre sitti fakkaatee dhiphachuu dandeessa.

Gorsan siif qaba. Eeyyee gorsa. Ittuma fufii yaali! Yaalii, yaalii, yaali, ammas yaali! Matumaa matumaa matumaa abdii hin kutatin! Jireenyi gara-bal'ina si gaafatti. Garaa bal'attee irra deddeebitee hin yaaltu taanaan na amani galma kee hin geessu. Gatii osoo itti hin baasin kaayyoon ati galmaan geessu hin jiru. Yoom iyyuu kaayyoon kee gatii baasuu akka si gaafatu dursii beeki! Kufuun jira; ammas kufuun jira; amma illee kufuun jira. Kufaatii hedduu booda immoo mo'achuun ni jira. Eeyyee ni jira. Si'a tokko kuftee abdii kuttee dhiistee deemta taanaan yoom iyyuu hin mo'attu. Kun immoo adeemsuma uumamaati.

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


Hordoftoota Amantaa Kiristaanaa Maraaf baga guyyaa yaadannoo Fannoo Iyyesuus Kiristoosiin Nagaan geessan.

ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለኢየሱስ ክርስቶስ የስቅለት በዓል በሰላም አደረሳችሁ።

Happy Good Friday!

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


❇️ Channel Telegram hojii online adda addaatiif kan ta'u, Gatii baay'ee gadi bu'aadhaan namoonni bitachuu barbaaddan miseensota 1K+ jalqabee hanga 6K+ tti jira.

Amanamummaadhaan bitannee gurgurra. 🤝

🔔 Hanga ammaatti chaanaalii hedduu gabaaf dhiheessinee daldala amanamaa gaggeessineerra.
@bittaafigurgurtaachannel

🎲 Kanaaf, namni chaanaalii 3K ol bitachuu yookiin gurguruu barbaaddan Telegram @Getu_Abera irratti raawwachuun ni danda'ama.

❇️ የሚሸጥ የተለግራም ቻናል በቅናሽ ዋጋ እንፈልጋለን አለ። 👇👇👇👇

•➤ አሁኑኑ ያናግሩን 👇
📩 •➤ 𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐌𝐞 @Getu_Abera

☎️ •➤ 0919872853
☎️ •➤ 0943088394

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
@bittaafigurgurtaachannel
@bittaafigurgurtaachannel


🌙 ✨ Eid Mubarak!

እንኳን አደረሳችሁ

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa

Показано 20 последних публикаций.