Leadership


Гео и язык канала: Индия, Тамильский
Категория: Психология


👉 Onnee milkaa'ina jireenyaa, Kaka'uumsa galma milkaa'aa qabuuf tattaaffatu uumuf gargaara.
https://t.me/joinchat/AAAAAEMxvtVzvT_fCIjFkg
Nuuf barreessaa
✍️ @Gaggeessummaa_bot


Гео и язык канала
Индия, Тамильский
Категория
Психология
Статистика
Фильтр публикаций


WANTOOTA ABJUU DHALOOTAA AJJEESAN!
▬▬▬▬▬▬▬▬
1) Abdii kutannaa: Namni abdii kutate har'a qofatu itti mul'ata; fuuldurri isaa dukkana. Kanaafuu egereen kee borii akka hin dukkanoofneef abdii kutachuun barbaachisaa miti. Dhaloota abdiidhan jiraatu haa taanu.

2) Gabaabsanii yaaduu: Egeree ofii gabaabsanii yaaduun doofummatti nama gata. Daandii nu milkeessuu fi nu kuffisuu danda'u sirriitti kan nuti adda baafannu; fageessinee yeroo yaadnudha. Kanaafuu dhaloota fageessee yaadu haa taanu.

3) Sirna Addunyaa fi imala karaa addunyaa adda baafachuu dhabu: Sirnootni addunyaa kana keessa jiran kan nama fayyadan akkuma jiran faallaa isaa immoo kan baay'ee nama miidhanis sirriitti jiru. Kanneen kana adda hin baafannu yoo ta'e abjuun keenya kufuuf lakkoofsa tokko irra jira. Abjuu keenyaa fi kaayyoo keenya milkeessuuf sirnootni addunyaa kana keessa jiru adda baafachuun barbaachisaadha.

4) Jijjiiramaaf qaama biroo eeguu: Jijjiiramaaf qaama biroo eegna yoo ta'e hirkattummaa jalatti kufna; abjuu keenyatu maseena. Kanaafuu abjuun keenya akka hin maseenneef jijjiiramaaf hojjechuun barbaachisaadha. Dhaloonni qubee dhaloota jijjiirama fidu malee dhaloota jijjiiramaaf qaama biroo irraa eegu miti.

5) Yeroo ofii seeraan fayyadamuu dhabuu: Abjuu keenya milkeessuu keessatti yeroon nuti qabnu baay'ee murteessadha. Yeroon warqeedha. Itti fayyadamnaan boollaa nama baasa; itti hin fayyadamnu yoo ta'e garuu bool'a nama buusa. Yeroo duukaa fiiguun galma keenya qaqqabuuf hojjechuun abjuu keenya milkeessuu keessatti ga'ee ol aanaa qaba.

6) Of tuffachuu: Dhalli namaa beekaas haa ta'u wallaalaa karoora mataa isaa ni qabaata. Akkasuma haa guddatu, haa xiqqaatu abjuu mataa isaa ni qabaata. Yeroo kallattii garagaraatiin teenyee yaadnu wantoonni haamilee nu buusanii abjuu keenya doomsan jiraachuu malu. Nuti garuu abjuu qabanne galmaan gahuuf hojii tokko keessatti of tuffachuun hin barbaachisu.

7) Hiyyummaa kunuunsuu: Abjuu ofii kunuunsuu keessatti hiyyummaa kunuunsuun hin barbaachisu. Hiyyummaa kunuunsuun, karoora keenya karaatti hambisa, abjuu keenya dukkaneessa. Kanaafuu dhaloota hiyyummaa balleessu ta'uu qabna malee dhaloota hiyyummaa kunuunsu ta'uu hin qabnu.

8) Itti gaafatamummaa sirriitti hubachuu dhabuu: Hojii hojjennu keessatti itti gaafatamummaa qabnu sirnaan hin baanu yoo ta'e abjuu keenya irra dabarree abjuu dhalootaa dukkaneessuu dandeenya. Hojii hojjettu keessatti itti gaafatamummaa ofii beekuun mirga osoo hin taane dirqama.

9) Mul'ata qabaachuu dhabuu: Mul'atni hin bitamu. Mul'atni bifa hin filatu, kutannoo fi obsaan galma ga'uu gaafata malee!

Kanaaf egaa humnaa fi jabinaan akkasumas garaa guutudhaan kallattii ittiin abjuu keenya dhugoomsinu duukaa bu'uun nu irra jiraata.

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


Yeroo hunda namni irra deddeebi'ee wanta isa gargaaru dubbisu beekumsa gonfata. Baay'eenis utuma dubbisanii iddoo jiran baranii, iddoo GAHUU qaban murteessanii, fiigicha eegalani! Qaroomanii kan fagaatanis jiru! Kanaaf ittuma fufii dubbisi! Kallattiidhaan jireenya keetti firoomsi! Of qaroomsi! Yeroo dhiyootti atis karaa #inbox keenyaan yaada gammachiisaa akka nuuf barreessitu abdii qabna!

AMMAS DUBBISI!!!
.
.
.
NAMOONNI JIREENYATTI MILKAA'AN:
▬▬▬▬▬▬▬▬
➊. Yeroo hundaa waan haarawa yoo baran mul’atu.
Mudannoo fi oolmaa guyyaa guyyaa keessatti muuxxannoo haaraa baruu fi yeroo hunda waa dubbisuun nama guddisa, dirree hiree fi milkaa'ina namaaf bal'isa.

➋. Hir’inaa fi cimina isaanii addaan baafatu yookiin bareechanii beeku.
Namoota jireenyatti milkaa'anii sadarkaa guddaa irra gahan, CIMINAA fi DADHABINA isaanii qajeelchanii beekuu isaaniiti. Waakkachuu irra, namoonni kunniin, hir’ina qaban hubatu yoo itti himames gammachuudhaan simatu.

➌. Dhimmoota kamiif dursi akka laatamuu qabu hubatu.
Jireenya bu'aa bahiin itti heddummate kana keessatti, wanti hojjetamuu qabu yookiin rakkoon furamuu qabu hedduu dha. Dhugaan jiru garuu, hangamuu cimaa taanu, rakkoo nama mudatu hundaaf yeroo tokkotti deebii kennuun tasa waan hin danda’amneedha. Isa hunda irra xiyyeeffannaan guddaan kan barbaachisuuf dursi laatamuu qaba. Namoonni ciccimoon jireenya isaanii keessatti milkaa'ina guddaa galmeessisan kan godhan kanuma.

➲ Hedduun keenya garuu, waan cufa al tokko raawwachuuf carraaqna; akkas gochuu keenyaan dhoqqee keessaa hin baaneen qabamna. Al tokko waan dursi laatamuuf tokko!

➍. Maallaqa isaaniitti sirnaan fayyadamu.
Waa’ee mallaqaan walqabatee dhugaan yeroo hunda ka’u tokko hanga argattu qofa osoo hin taane waan argattu akka itti qabattuudha kan si duroomsu. Hangamuu haa baay’atuu, maallaqa argattu faffacaasta, bubbeef kennita taanaan ati yoomuu rakkataa fi liqii kadhataadha.

➎. Yeroodhaan hirribaa ka’u
Amalli namoonni barnootaan, daldalaanis ta’ee waan biraatiin cimina yookiin milkii guddaa argisiisan ittiin beekaman tokko yoo jiraate simbira ganamaa ta’uu isaaniiti.

➏. Kaayyoo fi Galmi isaanii Ifa
Maaliidhaaf jiraatta? Essa ga'uudhaaf tiratta jettanii yoo gaafattan namoota kanniin irraa kan argattan deebii gabaabaa fi ifa ta’e tokko. Maaliidhaaf akka hojjatan, eessa ga'uudhaaf akka tarkaanfatan yoo gaafataman bifa wal hin dhoofneen deebii isaanii lafa kaa'u.

➐. Hawaasaa fi hiriyyoota wajjin hariiroo cimaa uummatu.
Milkaa'inni, kallattii kamiinuu ta’uu danda’a, jireenya hawaasummaatiin hedduu walitti hidhata qaba. Kophaatti ba'anii jiraachuunis ta’ee milkiin kophaatti galmeessisan waan hin yaadamne ta’uu waan beekaniif hawaasummaa fi hariiroo gaariidhaaf iddoo guddaa laatu.

➑. Amala gaariidhaan ummata biratti mul’atu.
Ummata biraa jibbaa fi tuffii horachuun gufuu imala gara milkiitti godhamu gatantarsan keessaa isa tokko.

➲ Hawwuu qofa miti jireenyi. Kanniin milkaa'an irraa barachuudhaan nutis waan hawwinu harkatti galfachuu ni dandeenya. Gufuuleen hawwii keenya bira akka hin geenyeef danqaa ta’an hedduutu jira. Gufuun guddaan garuu nuti ofii keenyaa amalaa fi aadaa milkiitti nu geessu dhabuu keenya. Ammuma irraa eegaluun amalaa fi aadaa gara milkaa'inaatti nu geessu simachuudhaan hawwii milkaa'inaaf qabnu haa dhugoomsinu.

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


KENNAA UUMAMAA
▬▬▬▬▬▬▬▬
➲ Uumaan, uumama adda addaaf kennaa addaa arjoomeera;
Adurreef qeensa kenne; ittiin moccorti! Gafarsaaf gaafa kenne; diina ittiin horfa! Kennaa isaa, hundumaaf hin waakkanne. Kaan, yeroo gaabaabaa keessatti fageenya ajaa'ibaa kaata. Kaanis, uffata malee cabbii keessa jiraata; kaan immoo, xiyyaara mataa isaatiin samii irra barrisa; sanuu boba'aa osoo hin bitiin! Kaaniif jagnummaa; kaaniif gamnummaa; kaaniif humna..... kaman himee fixa?

๏ Walumaa galatti kan lubbuu qabu kamuu, yoo of jalaa dhokseen achi, kennaa dhabe hin qabu!

➲ Namaaf hoo? kan jedhu gaaffii hundaa ta'uu qaba.

๏ Namaaf, meeshaa hunda caalu, kan uumama hundaayyuu ittiin to'atu, sammuu kenne.
๏ Sammuun namaa kun neuroonii Biliyoona dhibba (100,000,000,000) akkasumas
๏ Narvii gargaartuu (glial cells) Tiriliyoona kudhan (10,000,000,000,000) kan qabuu fi
๏ Diyaamenshiinii 1450cm³ qabaachuun, uumama "uggum" nama jechisiisudha; Uggum!

๏ Ammas baay'ee isin hin ajaa'ibiin malee, sammuun namaa gurra lamaan gidduu jiru sun, yaadannoo (memory) miliyoona 2.5GB ol kuusuu kan danda'uu fi aangoon isaa (power) 20W dha.

➲ Kun ta'ee osoo jiruu, haa ta'u malee, namni meeshaa isaa kana walqixa itti hin fayyadamne; gareen tokko sammuu isaatti fayyadamuun argannoo addaa uumee, waan amanuufuu nama rakkisu kalaqee, addunyaan kun namaaf mijattuu akka taatuuf gahee isaa bahe; biyya isaas jijjiire.

๏ Faallaa kanaan, gareen biraa immoo kutaa sammuu isaa kana keessatti maal akka hojjetu erga taa'ee xinxalee booda, yaadaa fi qaamaan olii gadi gulufee, jibba, tuffii, hinaaffaa gadaantummaa, haaloo, hin danda'uu, dhibaa'ummaa, dhiphina, tuffii, hamii fi kan kana fakkaatan walitti funaanuun gara sammuu isaa geessee, mana hidhaa guddaa tokko ittiin ijaare. Balbalas itti tolchuun, ol seenee marmaratee keessa taa'e.

Kutaa mana hidhichaa keessa barreeffamni inni barreesse, baay'eetu jiru. Barreeffamoota sana keessaa gariin akkana jedhu:
๏ ..." Maafan gabaabadhee?/ dheeradhee?
๏ ... har'a abalu maal naan jedhee?
๏ ... Nama hundumaa gammachiisuu wayyaa?
๏ ... Har'a sa'aatii koo eessattan gubaa?
๏ ... Ciisi, ka'i, nyaadhu;
kanuma sadan irra deddeebi'aa jiraadhu"...
kan jedhuu fi kan kana fakkaatan argitu!

➲ Mee of haa ilaallu! meeshaa Waaqni nuuf kenne kana, mana hidhaa gochuu dhiisnee, mana kalaqaa haa taasisnu;

Ilaamee,
➲ Bakkuma jirtu irraa ka'ii kutannoo horadhu; kutannoo dhaabbataa! Beekumsa dheebodhu; Dubbisii dhugi! dhugi, ammas hin quufin dhugi;
karoorsi hojiitti hiiki; yoo kufe irra deebi'ii yaali; irra deddeebi'ii yaali! Yoo kufte awwaara kee hurgufadhuu ka'i; fuulduratti deemi! Mudannoon kee muuxannoo malee gaabbii akka siif hin taane dursii toobbadhu!

๏ Na amani! Ati shaakaluu hin nuffin malee, guyyaa tokko isa sitti ulfaate sana, qullaa dhaabda! Yoom akka kuftu beektaa? Gaafa yaaluu dhiistedha.

๏ Kutannoon kaanan, bakka hin yaadamne ni geessa!
Eeyyeen, ni dandeessa!

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


𝗠𝗜𝗜𝗗𝗛𝗔A 𝗬𝗔𝗔𝗗𝗔 𝗠𝗢𝗢𝗙𝗔A
▬▬▬▬▬▬▬▬
❏ Jireenya keenya keessatti wanti nama gaddisiisu tokko jira. Innis, yaadolee haaraadhaan yaada moofaa gatanii jireenya haaraa nu jiraachisanii fi akkasumas nu milkeessan meeqa osoo jiranii, yaadicha moofaa kan nu miidhu malee bu'aa nuuf hin buufne akkasumas darbee/itti fufee dhala namaaf bu'aa hin buufne hordofuu fi namootni ilaalcha gaarii sammuu isaanii keessaa dhala namaaf qaban muraasa ta'uu isaanii, baay'een namootaa immoo hiriyoota warra ilaalcha badaa qabanii fi
deeggartoota isaanii ta'uu isaaniiti. Wanti gaddisiisaan kun, wal jijjiiruu guyyootaa arguu fi of jijjiiruu dhiisuu akkasumas babaldhachuu yaada moofaati.

✪ Namoota michuu yaada haaraa ilaalcha qajeelaa ta'ee ta'aa bulan irra, michuu yaada moofaa ilaalcha badaa namoota ta'aa bulantu
baay'eedha.

✪ Baay'ee keenyatti tulluu gufannaa gara milkaa'ina
keenyaatti geessu kan nutti ta'e tokko, yaada haaraa nu jijjiiruuf osoo hin taane, yaada moofaa
nu hin jijjiirreef jaalala qabaachuu fi raawwiin argisiisuu keenya.

✪ Baay'een michuu yaada gaarii jireenya isaaf ta'uu osoo hin taane, michuu yaada
moofaa jireenya isaa miidhuuti.

✪ Baay'een namaa michuu yaada moofaa, garba ilaalcha
badaati. Michuu yaada moofaa fi garba ilaalcha badaa ta'aniii nama namaaf ta'uu mitii nama ofiif ta'u iyyuu hin ta'an. Namni ofiif ta'ee dhala namaaf ta'u, faallaa yaada moofaa kan ta'e,
ilaalcha qajeelaa nama qabudha. Yaadni moofaan amala ofittummaa isa, "Ana malee" jedhu of keessaa qaba. Ilaalchi qajeelaan immoo namaaf akka mataa ofiitti yaaduudha.

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


SAMMUU OFII Misoomsuu
▬▬▬▬▬▬▬▬
❏ "Jireenya keessatti wanti gaddisiisaan dafnee dulloomuu keenyaa fi turree immoo ogeessota ta'uu keenya"
─ Beenjaanii Firaankiliin

✧ Dargaggummaatti ogeessota ta'uu kan qabnu yeroo humni keenya dhume/yeroo dulloomne warra yaada hubatan taana! Kanaaf yeroo dargaggummaatti ogeessota ta'uudhaaf SAMMUU OFII MISOOMSUUN karaa milkaa'ina keenya jalqabaati.

✧ Yeroo dargaggummaa keenyaa kanatti bakka nuuf hin malle, bakka ogeessota nu hin taasifne, bakka kaayyoo fi galma keenyaan wal hin qabannetti humna keenya fixuu hin qabnu. Waanuma bara dargaggummaatti facaafne, bara dullumaatti haammanna. Eeyyeen, "Ijoollummaan lafa qotamee bullaa'e, dargaggummaan yeroo itti facaasanii, dullumni immoo yeroo itti haammatanii dha."

✧ Ogummaan jiraatanii darbuu caala, wanti nama gammachiisu hin jiru!

✧ Namoota dullooman irraa yaada fudhachuun immoo caalatti gaariidha nama cimsas.

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


KANA BEEKTUU?
▬▬▬▬▬▬▬▬
➶️ Milkaa'inni ida'ama kufaatiwwanii fi gufuuwwan baay'eeti.
➶️ Milkaa'ina hedduu duuba seenaawwan ajaa'ibsiisoo hanga abdii kutannaa geessan baay'eetu jiru.
➶️ Kanaafuu,
• Karoora kee karoorsi!
• Kaayyoo kee sirriitti tarreessi!
• Galma kaayyoo keetii adda baasi!
• Tarsiimoo ittiin milkooftu qopheessi!
➶️ Sana booda ati hojii kee hojjadhu! Waaqa irra immoo abdii kaa'adhu! Ni milkoofta.

👀 Stay Tuned!
@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


BADHAASA UUMAMAAN KENNAME ║ ITTI FAYYADAMUU
▬▬▬▬▬▬▬▬
❏ Uumama isaatiin dhalli namaa, dandeettii gosa garaa garaa akkasumas ogummaa garaa garaa badhaafamee dhalata.

✧ Tulluu inni tokko hin baane tokko ni ba'a. Wanta inni tokko hin hojjenne inni tokko immoo ni hojjeta. Kana keessatti sakatta'ee osoo of keessatti hin argatiin kennaa isaa utuu hin barin, namni ukkaamamee du'aan du'ee dhumee michuu warra du'anii ta'e kumaa fi kitila.

✧ Du'a ooluuf yaaluu utuu hin taane du'a booda dhalootni waan ittiin nu yaadatu hojjechuudha. Har'a michuu warra lubbuun jiranii ta'uun kee bor michuu warra du'anii ta'uu
dhabuu kee miti.

♠️ Eenyu akka ta'e osoo of hin barin dhalli namaa addunyaa kana irraa dhume, eenyu akka ta'e nama of baree du'e dachaa meeqaan caala.

➲ Jireenya keessatti dhala namaa wanti bakka guddaan ga'u, guyyaa gara guyyaatti yaada haaraa isa faallaa yaada moofaa ta'e, kan jireenyaa fi ilaalcha gaariitti nama geessu,
sammuu isaa keessatti oomishee, wanta gaarii sammuu isaa keessatti argate gara kaayyoo, karoora, akkasumas galma isaatti jijjiiree irra adeemuudha.

➲ Daandiin milkaa'inaa tokko jedhee kan eegalu, yaada moofaa jireenya gaariitti nama hin baasne sammuu ofii keessaa gatuu fi sanyii gaarummaa keessatti facaasudha.

Araddaa guddaan ati qabeenya hundumaa caalaa dhuunfaa keetti qabdu SAMMUU keeti. Waan feete filattee irratti facaasuu dandeessa. Itti gaafatamummaa isaa kan mataa keetiti. Sammuu si miidhu baattee sammuu si fayyadu qabaachuu hin dandeessu. Ilaalchi badaa fi qajeelaan walii galanii
sammuu tokko keessa hin jiraatan. Michuu isa tokkoo ta'uu dandeessa. Bu'a qabeessi sammuu, sammuu yaada qajeelaa faallaa yaada moofaa ta'edha.

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


OF IRRATTI HOJJEDHU!

OF BARBAADUU DHABUU KEETIIN ADDUNYAAN ATI KEESSAA DHABAMTU JIRA!
▬▬▬▬▬▬▬
• Ofirratti hojjechuuf dursa barbaadanii of argachuun ni dursa!

➛ Jecha "of barbaadi!" jedhu kana irra deddeebi'ee nan dubbadha! Of barbaaduun yaadota armaan gadii of keessaa qaba.

①. Dandeettii ofii beekuu! Ani maal yoon hojjedhen milkaa'a jechuun of gaafachuu.

②. Mul'ata / kaayyoo adeemaniif adda baafachuu fi irratti hojjechuu! Fiixan ba'iinsa ofiitiif yaada qulqulluu qabaachudha.

③. Wanta hojjetan yookiin gaarummaa isaa of amansiisuun jalqaban garaa guutudhaan hojjechuu dha.

➛ Addunyaan kun nama waan jiraatuuf beekuun osoo hin taane, waan jiraatuuf nama hin beekneen guutuudha.

➛ Osoo of hin barbaadiin, addunyaan ati keessatti of argattu dhibus, OF BARBAADUU DHABUU KEETIIN ADDUNYAAN ATI KEESSAA DHABAMTU JIRA!

➛ Amma ati carraa guddaa tokko qabda. Namni baay'een guyyaa har'aa kana osoo hin argiin du'eera. Tarii atis guyyaa borii dhufaa jiru arguu dhabuu dandeessa. Namni hedduun nama borii ta'uu dadhabee nama kaleessaa ta'e. Namni nama kaleessaa ta'e nama biraa gargaaruu mitii ofii of hin gargaaru.

➛ Namni kaleessaa nama borii akka hin taane beeknus, namni har'aa nama borii akka ta'u beekamaadha.
Of barbaaddee of argannaan carraa guddaan nama guyyaa har'aa fi borii kan ta'u si'i! Kana hin ta'u taanaan carraan si eeggatu tokko jira.

➛ Wanta si eeggatu kana jalaa humnaa fi beekumsa qabdutti gargaaramtee guyyaa har'aa jalaa hinbaatu taanaan, jalaa
ba'uuf humnaas ta'e jabina hin qabdu. Itti jabaadhuu amala isaa akka ati of hin barbaanne si taasisu jalaa of baasi! Dunkaana wallaalummaa ofitti hin xaxin! Godoo beekumsaa keessa of jiraachisi!

ʀᴇᴀᴅᴇʀ ɪs ʟᴇᴀᴅᴇʀ! ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ᴋᴇᴇssᴀɴ xɪɴ-sᴀᴍᴍᴜ ᴀᴋᴋᴀ ɪʀᴀᴀ ʙᴀʀᴀᴄʜᴀ ᴊɪɪʀᴛᴀᴀɴ ʜᴏᴍᴀ sʜᴀᴋᴋɪ ʜɪɴ ǫᴀʙɴᴜ.

#sʜᴀʀᴇ #ᴊᴏɪɴ ɢᴏᴅʜᴀᴀ
ᴊᴏɪɴ ɢᴏᴄʜᴜᴜғ👇👇

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


DARGAGGUMMAA
"Ergaa dargaggoota gargaaru kana #share waliif godhaa!

"... Yaadni galgala dhufa, humni ganama dhuma!"
▬▬▬▬▬▬▬▬
❏ "Jireenya keessatti wanti gaddisiisaan dafnee dulloomuu keenyaafii turree immoo ogeessota ta'uu keenya" ─ Beenjaanii Firaankiliin

๛ Dhugaa dubbachuuf jechi beekaan kun dubbate baay'ee nu ilaallata. Maaliif yoo jenne dargaggoonni keenya baay'een isaanii yeroo dargaggummaa wantoota baay'eetti humna isaanii fixu. Kunis lafa itti ogeessota ta'an miti.
Lafti yeroo dulloomtu teessu, lafa yeroo dargaggummaa turteedha.

๛ Dargaggummaatti ogeessota ta'uu kan qabnu yeroo humni keenya dhume/yeroo dulloomne warra yaada hubatan taana! Kanaaf yeroo dargaggummaatti ogeessota ta'uudhaaf yeroo hunduma dubbisuun sammuu ofii misoomsuun karaa milkaa'ina keenya jalqabaati.
Akkasuma namoota dullooman yaada irraa fudhachuun caalatti gaariidha. Wanta hojjechuu qaban yeroo hojjetamuu qabutti hojjechuu dadhabanis eenyu hojjetee milkeessuu akka danda'u in beeku. Gorsa fudhachuun eenyuufuu gaariidha.

๛ OGUMMAAN JIRAATANII DARBUU CAALA, WANTI NAMA GAMMACHIISU HIN JIRU!

Namoota ogummaa isaanii fi yaadni isaan keessaa burqu ajab nama jechisiisu, nama umurii isaa 36 keessatti kitaabota 89 barreesse Felix B. Carter link kana tuquun dubbisaa! ─> https://t.me/NAN_BARADHA/11

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


DUBBII HAYYOOTAA
@Nan_Baradha
▬▬▬▬▬▬▬▬
❏ “Yeroon kee daangeeffamee jira; kanaafuu jireenya namni biraa jiraatuun yeroo kee hin
qisaasessin! (Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life)”
─ Steve Jobs

❏ “Ani hiyyeessa qarshii argadhuunis kitaaba bitadha; kan irraa hafeen uffataa fi nyaataan bitadha.” ─ Erasmaas

❏ “Ati ifa qofa ibsi; dukkanni yeroo isaatti ni bada.”
─ Erasmaas

❏ ️“Namni dogoggora hin uumne, waan haaraa uumuu hin danda’u.” ─ Albert Aayinistaayin

❏ “Injifannoon guddaan jireenya keessatti gonkumaa kufuu osoo hin taane yeroo kufan
hunda bakka kufanii ka’uu dha.” ─ Nelson Mandela

❏ ️“Yoo wanta ati qabdu ilaalta ta’e yeroo hunda isa caalaa qabaatta; garuu yoo wanta ati
hin qabne ilaalta ta’e isaa gadi qabaatta.” ─ Ooppraah Wiinfreey

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


TOOFTAALEE SIRRII ITTIIN MUL'ATA OFII BIRA GAHUU DANDA'AN
━━━━━━━━━━━━
❏ Dhalli namaa eenyummaa guutuu fi namummaa guutuudhaan yommuu dhalatu addunyaa kanatti dhufa. Nama waan ittin jedhan hin qabnee fi waan namaan jedhu hin beeknetu gadameessa haadhaa keessaa gara addunyaa oduun gadhee fi gaariin guutamte kanatti gadi ba'a.

❏ Namni nama hamaa ta'ee dhalatu hin jiru, erga dhalatee booda hammeenya baratee of keessatti guddisaa deema malee.

❏ Dhalli namaa yommuu dhalatu wantoota barbaachisoo fi murteessoo ta'an sadan armaan gadii wajjin dhalate.
⁃ Sammuu qulqulluu wajjiin dhalata.
⁃ Onnee qulqulluu wajjiin dhalata.
⁃ Yaada garaa qulqulluu wajjin dhalata.

Namni erga guddatee karaa qajeelaa irra jireenya isaa gaggeeffachuu kan danda'u tootaalee bu'uuraa armaan gadii kanatu jira:
➊) Yaada qajeelaa qabaachuu fi yaaduu!
➋) Namoota yaada qajeeltoo qaban waliin dabarsuu!
➌) Yeroo hundumaa gaarummaa yaaduu fi karoorsuu!
➍) Hammeenya irraa fagaachuu!
➎) Waa'ee mataa ofii irratti xiyyeeffachuu fi jireenya ofii guyyuu sakkata'uu!

❏ Namni wantoota kana hundumaa yoo raawwate kaayyoo lafa kana irratti dhalateef guutummaatti raawwatee itti gammadee jireenya isaa gaggeeffachuu danda'a.

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


HUBADHU!
═══════════
• Osoo fiiguu hin jalqabiniin dura kallattii kam akka fiigdu adda baafadhu!

• Osoo waan tokko hin murteessin dura, murtii booda waan dhufu tilmaami!

• Amaloota sadi dhiisuu qabda:
➝ Abdii kutachuu,
➝ Hammeenya hojjachuu fi
➝ Nama tuffachuu dhiisuu qabda.

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


OF QABI!┃OF EEGI!┃OF KUNUUNSI!
▬▬▬▬▬▬▬▬
➊. Of qaban malee wanta yaadan hin qaban. Of eegan malee egere hin gahan! Of kunuunsanii ofiif ta'an malee nama hin ta'an.
Waa qabachuuf of qabuun ni dursa!
➋. Wantoota hanga ammaatti jireenya kee keessatti ta'an ilaalchisee hin gaabbiin irraa baradhu malee!
➌. Amala gadhee hin kunuunsin!
➍. Yeroo hundumaa abdii kutannaa hin dubbatin!
➎. Akka waan sanyiin abbaa keetii maqaan isaa obbo kufaatii jedhamuutti yeroo hundumaa kufaatii hin tarreessin!
➏. ɪɴᴊɪꜰᴀɴɴᴏᴏɴ ᴀᴛɪ ʜᴀɴɢᴀ ʜᴀʀ'ᴀᴀᴛᴛɪ ᴀʀɢᴀᴛᴛᴇ sɪ ɢᴀ'ᴀᴀ? ɪᴅᴅᴏᴏɴ ᴀᴛɪ ɢᴇᴇssᴇ ɪsᴀ ᴅʜᴜᴍᴀᴀᴛɪɪ? ᴇᴇʏʏᴇᴇ ᴅᴇᴇʙɪɪ ᴊᴇᴅʜᴀᴍᴜ ǫᴀʙᴅᴀ ᴛᴀᴀɴᴀᴀɴ ʟᴀᴋᴋᴏᴏꜰsᴀɴ ᴡᴀʀʀᴀ ʟᴜʙʙᴜᴜɴ ᴊɪʀᴀɴ ᴋᴇᴇssᴀ ᴊɪʀᴛᴀ ᴍᴀʟᴇᴇ sᴀᴍᴍᴜᴜɴ ᴋᴇᴇ ᴡᴀʀʀᴀ ᴅᴜ'ᴀɴ ᴋᴇᴇssᴀᴛᴛɪ ʀᴀᴍᴀᴅᴀᴍᴀ!

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


CARRAA / HIREE KEE KOMATTEE BEEKTAA?

"Guyyoota boo'ichaa obsaan dabarsi!"
▬▬▬▬▬▬▬
■ Ofitti aartee, of komattee, of jibbitee beektaa? Carraa/hiree kee komattee, namaa gad of ilaaltee, furmaata dhabdee bitaa si galee beekaa? Kun hundi maalif akka sirratti ta'e yaaddee dadhabdeettaa? Akka tuffatamtetti sitti dhagahamee boquu cabdee beektaa?

…. Yoos qofaa kee miti. Ani naannoo koo dukkannii fi gadadoon qofti kan na marse natti fakkaatee beeka. Karaan irra deemuu malu wallaalee ofiif gadda taa'ee beeka. Of arrabsee, of jibbee, jireenya jibbee… waa biyya lafaa kana maras jibbee beeka. Jireenyi koo hiikkaa natti dhabee burjaajjahee beeka. Gadi ilaalamee gad ilaalamuu koon keessi koo na madaahee beeka…

Yeroo akkasii akkasan godha, bakka namni na hin agarre deemeen of waliin haasahuu eegala, dhokadheen boohee baafadha, boo'ee boo'een homaa mitii ofiin jedha. Homaa miti kunis ni darbaan jedha." homaa miti, homaa miti, homaa miti, homaa miti…."

Yeroo baay'ee irra deddeebi'een jedha.
➲ "Homaa miti, ati kanaa oli, ati isa amma boossu kanaa oli!
➲ Dogoggorteetta ta'a, garuu ati dogoggora kee har'aa miti nama dogoggora kee irraa barattu malee.
➲ Kufteetta ta'a, kufuu keef nama salphaa miti, nama kufaatii keen irree jabeeffatee ka'u malee.
➲ Waan si hin beeknef gadi si ilaalu,
➲ Waan si hin barreef si tuffatu.
➲ Mul'ata ati fuuldura keetti agartu ijaa hin agarreef gadi si qabu. Ijaa gaarummaa kee gowwaa si sehu, ijaa isaanii dursa kenniteef waan hin dandeenye isaanitti fakkaata.
➲ Ati garuu ofitti hin aariin, of hin komatiin, of hin jibbiin, gadis of hin ilaaliin.
➲ Namni si jibbeef of hin ganiin, of hin gatiin.
➲ Yeroo bitaa si galetti tasgabbaa'uu baradhu, waan dandeessuuf waan sitti fakkaate hamma gootetti, hamma humna kee hamma dhamaatetti isa kaaniif hin dhiphatin.
➲ Bu'aa dhamaatii kee tokko tokkoon argaa deemta, wanti sirra gahe marti maalif akka ta'e hubachaa deemta, 'edaa waan gaariif ta'ee' jetta. 'Edaa dhiibee asiin na gahuuf turee' jetta. 'Edaa dukkanni sun marti ifa arguuf akkan dhama'uuf ture, edaa dukkanni sun marti ifa fuuldura koo jiru yennaan argu akkan itti gammaduuf ture!' jetta. Qofaa teessee karaa irra deemtee dhufte yaaddee yeroo as teessee boosse kanatti kofalta. Kolfa gammachuuf galataa kofalta. Kolfi kee namootaaf ifa, kolfi kee namoota gaddaniif soorata ta'a. Namoota karaa ati irra deemtee as geesserra jiraniif jabina taata. Namni si argee kolfa, namni si argee abdii horata, siin argee jabaata, siin argee barata. Kolfitee kolfitee hin dadhabdu, ergasii yennaa aartus, yennaa bitaa si galus, yennaa arrabsamtus kolfita. Ati hojiin kee kolfuu qofa, kolfitee mo'atta. Mee yennas akkam naa kolfita?" ofiin jedha.
.
.
.
Gaddi koos ni bada.
.
.
.
Garaa koo guutuun kolfa.
.
.
.
Dabalee daddabaleen kolfa!
.
.
.
Kolfa koo boruu sana dhugoomsuuf kutadheen bakkan dhokadhee taa'ee ka'a. Boruu koo ifaa sana hamman gahutti guyyoota boo'ichaa na quunnaman fuulduratti ilaalaan boquu ol qabachaa kolfaa adeema.
.
.
.
Atihoo?

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


DUBARA AKKA KANAA HIN TA'IN!
▬▬▬▬▬▬▬
1. Telegramiin 'Hi!' siin jedhe!
2. Deebii utuu hin deebisiniif profile isaa ilaalte!
3. Uffanni isaas ta'ee, hojjaan isaa ni miidhaga.
4. Irra deebi'ee Hi! jedhe.
5. Amma garuu gammachuun deebifteefi.
6. Yaada waljijjiiruun jalqabame.
7. Qaaman walarguuf beellamni qabame.
8. Uffata gaarii uffattee, urgooftuu dibattee qophooftee dhaqxe!
9. Bakka bashannanaa gaariitti si fudhatee qajeele.
10. Yeroo gaarii dabarsuu jalqabdan!
11. Harka kee jaalalaan qaqqabe. Qoosadhaan si kofalchiise!
12. Ija kee ija jaalalaatiin ilaalee gammachuu si soora.
13. Wal beekumsa cimaa qabaachuun sitti dhaga'ame.
14. Kutaa akka qabattanif sitti hime, waliif galte!
15. Gammachuun akka sitti dhaga'amu godhe!
16. Jaalalaan hidhii kee dhungachuu jalqabe!
17. Sirrii akka hin taane yoo siif gale illee gammachuun sitti dhaga'ame.
18. Kabajaan gara sireetti si fudhate!
19. Mormuuf humna dhabde!
20. Wanti biraa haa hafu, karaa ittisaa fayyadamuuf yaada dhiheessite.
21. Xoofoo fedhiitiin waan guutamteef sitti dhaga'amuu hin dandeenye.
22. Ni Jaalatte, gammachuus argatte.
23. Qabbaneessituu keessaa bishaan qorraa siif fidee ofiisaatii si obaase.
24. Kabajni siif kennu baay'ee si booji'e.
25. Akka carra qabeettiiitti of lakkoofte.
26. Dhiira barbaaddu akka argatteetti sitti dhaga'ame.
27. Uffata kee uffatte!
28. Gara manaatti hammatee si gaggeesse!
29. Boqoo kee dhungatee yeroo gaarii akka dabarsitan sitti hime.
30. Adeemsaaf maallaqa harka keessa si kaa'e.
31. Fuula ifaadhaan boru walhaa arginu bareedaakoo jetteen!
32. Inni garuu deebii siif hin kennine!
33. Gammachuun akkuma fuulli kee ifetti deemtee mana geesse.
34. Gammachuun akkuma mana geesseen #message ergiteefi.
35. Online ta'us deebii siif hin deebifne.
36. Bitaa sitti galee irra deebiin barreessiteefi!
37. Ammas deebiin hin jiru.
38. Daqiiqaa booda yoo ilaaltu Telegram irratti #block taatee jirta.
39. Block akka taate sitti beekame!
40. Guyyaa, torban, jiini darbe!
41. Miidhamni sitti dhaga'amuu jalqabe. Dadhabbiin, hir'inni ulfaatinaa...
42. Gara hospitaalaa deemuun qorannoo taasifte.
43. Turtii booda ogeettiin fayyaa bu'aa qorannoo qabattee dhufte.
44. HIV +ve fi ulfa akka taate sitti himte!
45. Akkamitti???
46. Dhugaa waliin morkatte!
47. Dhiphinni sirratti moo'e! Sodaan si liqimse!
48. Fedhiin abdii dhabummaa sitti dhaga'ame!
49. Duuti akka sitti dhihaate sitti dhaga'ame.
50. Haalonni duubatti deebi'amee utuu sirreeffamee hawwite!
51. Garuu maal gatii qabaree, barfateera!
52. Gara Waaqaatti iyyitee kadhata goote.
⁃ Dubara akkanaa hin ta'in!
⁃ Fedhiin hin gaggeeffamin!
⁃ Qabeenyaan nama hin madaalin!
⁃ Mucaan kee isheen dubaraa waan utuu siif taatee si gammachiisuu fi ilmoo keetif waan hawwitu atis akkasuma ta'i!
Waaqni hunduma keenyaaf obsa haa kennu!

Gara Afaan Oromootti hiikeen dhiheesse. (Geetuu Abarraa ti.)

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


KOMII KOO!
▬▬▬▬▬▬▬
Ani ofii kootii waanan itti hin dadhabin isiniif hin dhiheessu!

Channel kana guddisuu yoo barbaaddan, "Ergaa karaa channel kanaan isiniif dhihaatu akkuma jirutti "copy paste" gochuu dhiiftanii utuu #wabeeffattanii yookiin #forward godhattanii natti tola! Linkin keenya @Gaggeessummaa dha! Share waliif gochuun keessan baay'ee natti tola; garuu maqaa / link channel keenyaa yoo biraa hambiftan channel kana galata dhoowwattan jechuudha.

Keessumaayyuu channel waliin beeksisa / promotion hojjennu, adminonni channel biraas adaraa wabeeffadhaa! Isin argaan jira!

:--> (Namoota channel dhuunfaa isaanii qaban tokko tokkoofan dubbadhe!)
:--> Namoonni nu cinaa jirtan baay'een jirtu! Isin cimina keenyaaf, kaka'uumsa nuuf taatanii jirtu! Walumaan jirra! Itti fufna! Galatoomaa!

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


JAJJABAADHU┃JABAA KOO!
"Har'a irra dhaabadhuu galma/milkaa'ina borii keessatti of ilaali!"
▬▬▬▬▬▬▬▬▬
➲ Bariin ganamaa dhiha galgalaa keessaa madda.
Yoo hin dhihiin wayi bari’aaree? Erga galgalaa’ee halkan citee fulla’ee bariin dhufee bakka qabata. Dukkanni ifaaf bakka gadi lakkisee bada. Nutis hirriiba keenya irraa dammaqna. Osoo hin rafin dammaquun hin jiraatu.
➛ Osoo hin kolfin boo’uun,
➛ Osoo hin kufin ka’uunis hin jiru. Kun immoo hariiroo walxaxaa uumamni walii isaa waliin qabu (natural relationship with nature) yoo ta’u, deemsa kana hubachuun immoo dhalli namaa gartokkee fedhii isaatiin fiiguu dhiisee waltajjii fiixee lameeniirra yoo taa’e murtoo kennuuf itti tola.
➛ Namni hin gaddine tasumayyuu hin gammadu,
➛ Namni hin aarre tasumayyuu hin tasgabbaa’u.
Dhalli namaa garuu dhugaa kana hubachuun gaafa itti cimu,
➛ Inni boo’u boo’ichi isaa bor gammachuu akka qabu yaaduu caala boo’icha isaa itti fufeera.
➛ Inni kolfu boru boo’uu akka danda’u hin beeku,
➛ Inni utaalu boru okkoluu akka danda’u hin beeku,
➛ Inni jiraatu boru akka du’u,
➛ Gammachuu keessa gaddi,
➛ Rakkina keessa qananiin,
➛ Argachuu keessa dhabuun akka jiru hin hubatu!!!

➲ Gammachuu fi gaddi qaama walfakkaatoo fuula garaagaraa akka ta’an waan hin hubanneef yeroo hundumaa gammadee
jiraachuu hawwa. Gaafa gammachuun isaa gaddaan bakka bu’u immoo gadda isaa irraa dandamachuuf ni rakkata.

Miidhamni namatti dhufee hin beekne sitti hin dhufu! Yeroo hundumaa haala kamiyyuu keessatti moo'ichaan darbuuf dammaqaa ta'i!

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


TAATEE HAR'AATIIN OF HIN MADAALIN!
▬▬▬▬▬▬▬▬
Baay'een keenya jireenya fuulduratti jiraachuuf qabnu taatee har'aatiin madaallee haamileen nu cabuu danda'a.
GARUU,
✥-- Har'i yoo dukkanaa'e boru dukkana miti.
✥-- Har'a yoo miidhamne borus akkasitti itti hin fufu.
✥-- Har'a wanti dhaga'amu kan nama jibbisiisuu fi dhageettidhaaf tolu ta'uu yoo baate bara baraan garuu akkas miti!

➲ "Yeroo hundumaa naaf haa mijatu" yoo jenne addunyaan kuni waan nama gaddisiisus of keessaa qabdi!

WANTI HUNDINUU NI DARBA! Miidhama kee irraanfadhu! Yeroo qabdutti jireenya sirraa barbaachisu jiraadhu! Abdii kutannaa keessaa bahi! Taatee hamaadha jettu gara bu'a qabeessummaatti jijjiirii seenaa taasisi!

"Namni ogeessi rakkina kudhan karaa tokko fura utuu hin ta'in rakkina tokko karaa kudhan nama furuu danda'u." Ogeessa ta'i!
— Mihratuu Shaanqoo

➲ Akkaataa jireenya kee itti qabattu guyyuu karoorsi! Namni ogummaan jiraatu, rakkina isatti dhufu moo'achuuf humna qabu hunda fayyadama. Ati nam-jabaa taatee ogummaadhaan jireenya jiraattu qabachuutu siif ta'a!
✥-- Yeroo qabda,
✥-- Humna qabda,
✥-- Dandeettii qabda.
Ammuma irraa kaasii ittiin hojjedhu!
Getu Abera

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


QORMAATA JIREENYAA

"Ati garuu qormaata jireenyaa qoramii darbi!"
▬▬▬▬▬▬▬
➥ Qormaata jireenyaa jechuun jiruu fi jireenya keessatti yookiin oolmaa guyyaa guyyaa keessatti haalota rakkisoo nama mudatan jechuudha.

Jireenyi mana barumsaa cimaa addunyaa kana irraa dorgomaa hin qabnedha. Mana barumsaa namni hundi keessa darbudha.

➲ Gaafa dhalattu mana barumsa jireenyaa tokko jettee eegalta. Kutaa meeqa akka geesse hin beektu. Callistee waan jireenyi si barsiisu baratta.

➲ Qormaata fuula duratti si mudatu hin beektu. Jireenyi barumsa si barsiisa, nama biraa immoo akkaataa biraan waan barsiisuuf, mana barumsa jireenyaa keessatti qormaata wal irraa hatuun hin danda'amu. Sababiin isaa namni qormaata walfakkaataa qoramu tokkoyyuu hin jiru.

➲ Jireenya keessatti namatu naaf jiraata kan jedhamu hin jiru. Abbaatu jiraattata. Abbaatu qormaata isaa qoramata. Kanaaf cimuu nama barbaachisa. Qormaata namatti dhufuuf jedhu waan hin beeknef cimaa ta'i!

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa


ADDUNYAAN KUNI CARRAA MILKAA'INAAN GUUTUDHA!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬
➲ Addunyaan kun har'a rakkinaa fi milkaa'inaan guutudha. Jijjiirama fiduuf nama jalqabaa ta'i! Rakkina moo'achuufis nama jalqabaa ta'i! Sababni isaa nama milkaa'e ta'uudhaaf carraan jiru tokkichi rakkina sitti dhufu moo'attee darbuu fi dhiibbaa uumuuf dandeettii ati qabdu irratti hundaa'a. Yeroo hundumaa waan gaarii uumuuf keessa kee qopheessi!
➲ Warri rakkina moo'atan gara milkaa'inaatti ce'u. Namoonni baay'een dhiibbaa uumuu sodaachuudhaan sadarkaa isaaniif malu kan hin gahin hafanis danuu dha.
➲ Carraan milkaa'insaa baay'een qisaasa'ina baay'ee keessa darbuun dhufa.
➲ Hojii guddaan itti gaafatamummaa guddaa gaafata.

➦ Ati kan uumamteef jireenya jiraattutti gammaduuf, wanta gaarii lafichi qabu irraa dhamdhamachuu fi fayyaatti jiraachuuf.
➦ Kanaaf yeroo hundumaa Gammadi!

@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa

Показано 20 последних публикаций.