ചോദിക്കാം പറയാം


Гео и язык чата: Индия, Тамильский
Категория: не указана


ടെലിഗ്രാമം ഗ്രൂപ്പിന്റെ സബ്ഗ്രൂപ്പായ ചോദിക്കാം പറയാം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം. @KeralagramQA
ഈ ഗ്രൂപ്പ് ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും അവയ്ക്ക് ഉത്തരം നല്‍കുന്നതിനും വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. മറ്റു യാതൊരു മെസേജുകളും അനുവദിക്കുന്നതല്ല. അത്തരം ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് @keralagram .


Гео и язык чата
Индия, Тамильский
Категория
не указана
Статистика