සිංහල Chat 📩 🇱🇰


Groups's geo and language: India, Tamil
Category: Music


📩 සිංහල Chat📩
ඔබට අවශ්‍ය ගීත තිබේ නම් අපට කියන්න.
👉 Contact
ඉදිරි දින වල එම ගීත 🎧සිංහල සිංදු🎧 චැනලයේ හෝ මෙහි පල කරනු ලැබේ.
https://t.me/sinhalasin
☝️සිංහල සිංදු Lyrics එක්ක
ඔබේ මිතුරන් අතරේ ද share කරන්න..


Groups's geo and language
India, Tamil
Category
Music

790

0 today
-1 for week
-3 for month
participants

6 WAU

1 DAU
11 MAU
active participants

22

19 in the daytime
12 at night
online participants
56.5%
men
43.5%
women
56.5%
43.5%
participants gender

748 total

0 yesterday
6 for week
12 for month
messages

3 years 3 months

07.03.2021
group created
05.11.2021
added to TGStat
group's age