🔰ഇക്ക ഭക്തൻസ് | IKKA BAKTHANS🔰


Groups's geo and language: India, Tamil


💢Wᴇʟᴄᴏᴍᴇ tᴏ tʜᴇ Bɪɢɢᴇsᴛ & Lᴀʀɢᴇsᴛ Mᴀᴍᴍᴜᴋᴋᴀ Fᴀɴs Gʀᴏᴜᴘ oɴ Tᴇʟᴇɢʀᴀᴍ❤
📌Cʀᴇᴀᴛᴇᴅ ᴏɴ 21 Nᴏᴠ 2019📅
📢പഴയതും പുതിയതുമായ എല്ലാ ഇക്ക മൂവീസും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്🎬
💿Mᴏᴠɪᴇs :: @ikkabhakthans369 🎈
Sᴛᴀᴛᴜs+Uᴘᴅᴀᴛɪᴏɴs :: @Mammookka_Updates


Groups's geo and language
India, Tamil

12 862

0 today
-24 for week
+9 for month
participants

1 WAU

1 DAU
1 MAU
active participants

283

446 in the daytime
217 at night
online participants
85.1%
men
14.9%
women
85.1%
participants gender

49 120 total

7 yesterday
69 for week
355 for month
messages

3 years 6 months

06.05.2020
group created
20.09.2021
added to TGStat
group's age